Friday 17 September 2021 | Bhadarva Sud 11, Samvat 2077

Fri 17 Sep 2021

1
 Items
Shakotsav 2018 at Kingsbury Mandir

29 Jan 2018

Shakotsav 2018 at Kingsbury Mandir

Shree Swaminarayan Mandir Kingsbury

The disciples of Shree Swaminarayan Mandir Kingsbury and the local community gathered on Sunday 21 January 2018 to re-enact the Shakotsav...