Friday 22 September 2023 | Bhadarva Sud 7, Samvat 2079

Fri 22 Sep 2023

1
 Items
Shakotsav 2018 at Kingsbury Mandir

29 Jan 2018

Shakotsav 2018 at Kingsbury Mandir

Shree Swaminarayan Mandir Kingsbury

The disciples of Shree Swaminarayan Mandir Kingsbury and the local community gathered on Sunday 21 January 2018 to re-enact the Shakotsav...