Monday 27 September 2021 | Bhadarva Vad 6, Samvat 2077

Mon 27 Sep 2021

19
 Items
Shikshapatri Jayanti - London

01 Feb 2015

Shikshapatri Jayanti - London

Shree Swaminarayan Mandir Kingsbury

On Saturday 24 January, Shree Swaminarayan Mandirs around the world celebrated the 189th anniversary since Lord Shree Swaminarayan gifted the...