Monday 27 September 2021 | Bhadarva Vad 6, Samvat 2077

Mon 27 Sep 2021

Key Darshan Times

Daily
6:30am Mangla Aarti
7:00pm Sandhya Aarti & Niyams

Next Live Sabha

Ekadashi Sabha

Saturday 2 October
7:00pm Sandhya Aarti & Niyams
7:30pm Katha
Previous English Sabha