Events this Month

Shree Sadguru Din and Ekadashi in 2023

# Date Event
1 Mon 2nd Jan 2023 Samvat 2079 Posh Sud 11 Pootradaa Ekadashi
2 Wed 18th Jan 2023 Samvat 2079 Posh Vad 11 Shattila Ekadashi
3 Sat 21st Jan 2023 Samvat 2079 Posh Vad 30 Sadguru Din
4 Wed 1st Feb 2023 Samvat 2079 Maha Sud 11 Jaya Bhaagvat Ekadashi
5 Fri 17th Feb 2023 Samvat 2079 Maha Vad 12 Vijya Ekadashi
6 Tue 21st Feb 2023 Samvat 2079 Fagan Sud 1/2 Sadguru Din
7 Fri 3rd Mar 2023 Samvat 2079 Fagan Sud 11 Aamlaki Ekadashi
8 Sat 18th Mar 2023 Samvat 2079 Fagan Vad 11 Paapmochni Ekadashi
9 Tue 21st Mar 2023 Samvat 2079 Fagan Vad 30 Sadguru Din
10 Sat 1st Apr 2023 Samvat 2079 Chaitra Sud 11 Kamda Ekadashi
11 Sun 16th Apr 2023 Samvat 2079 Chaitra Vad 11 Varoothini Ekadashi
12 Thu 20th Apr 2023 Samvat 2079 Chaitra Vad 30 Sadguru Din
13 Mon 1st May 2023 Samvat 2079 Vaishakh Sud 11 Mohini Bhagvath Ekadashi
14 Mon 15th May 2023 Samvat 2079 Vaishakh Vad 11 Apraa Ekadashi
15 Fri 19th May 2023 Samvat 2079 Vaishakh Vad 30 Sadguru Din
# Date Event
1 Wed 31st May 2023 Samvat 2079 Jeth Sud 11 Nirjala (Bhim) Ekadashi
2 Wed 14th Jun 2023 Samvat 2079 Jeth Vad 11 Yogini Ekadashi
3 Sun 18th Jun 2023 Samvat 2079 Jeth Vad 30 Sadguru Din
4 Thu 29th Jun 2023 Samvat 2079 Ashadh Sud 11 Devshayni Ekadashi (Chaaturmas Niyam Starts)
5 Thu 13th Jul 2023 Samvat 2079 Ashadh Vad 11 Kameekaa Ekadashi
6 Mon 17th Jul 2023 Samvat 2079 Ashadh Vad 30 Sadguru Din
7 Sat 29th Jul 2023 Samvat 2079 Adhik Shravan Sud 11 Kamla Ekadashi
8 Sat 12th Aug 2023 Samvat 2079 Adhik Shravan Vad 11 Kamla Ekadashi
9 Wed 16th Aug 2023 Samvat 2079 Adhik Shravan Vad 30 Sadguru Din
10 Sun 27th Aug 2023 Samvat 2079 Shravan Sud 11 Pavitraa Ekadashi
11 Sun 10th Sep 2023 Samvat 2079 Shravan Vad 11 Ajaa Ekadashi
12 Thu 14th Sep 2023 Samvat 2079 Shravan Vad 30 Sadguru Din
13 Tue 26th Sep 2023 Samvat 2079 Bhadarva Sud 12 Parivartini (Jalzilni) Ekadashi
14 Tue 10th Oct 2023 Samvat 2079 Bhadarva Vad 11 Indiraa Ekadashi
15 Sat 14th Oct 2023 Samvat 2079 Bhadarva Vad 30 Sadguru Din
16 Wed 25th Oct 2023 Samvat 2079 Aso Sud 11 Pashankusha Ekadashi
17 Thu 9th Nov 2023 Samvat 2079 Aso Vad 11 Ramaa Ekadashi
18 Mon 13th Nov 2023 Samvat 2079 Aso Vad 30 Sadguru Din
19 Thu 23rd Nov 2023 Samvat 2080 Kartik Sud 11 Prabodhini Ekadashi
20 Sat 9th Dec 2023 Samvat 2080 Kartik Vad 12 Utpati Ekadashi
21 Tue 12th Dec 2023 Samvat 2080 Kartik Vad 30 Sadguru Din
22 Sat 23rd Dec 2023 Samvat 2080 Magsar Sud 12 Mokshda Ekadashi

May 2023 - Posh 2079/Magsar 2080 VS

Mon 1st May - Vaishakh Sud 11

Mohini Bhagvath Ekadashi

Wed 3rd May - Vaishakh Sud 13

Bhuj Patotsav

Fri 5th May - Vaishakh Sud 15

Bharasar Patotsav

Poonam

Sat 6th May - Vaishakh Vad 1

Shree Abji Bapashree ni Vato Jayanti

Sun 7th May - Vaishakh Vad 2

Vrushpur Patotsav

Tue 9th May - Vaishakh Vad 4

Mankuva Patotsav

Ishwarbapa Manifestation

Wed 10th May - Vaishakh Vad 5

Gopalanand Swamibapa Antardhan

Thu 11th May - Vaishakh Vad 6

Kera Patotsav

Fri 12th May - Vaishakh Vad 7

Ghanshyamnagar Mahotsav

Sat 13th May - Vaishakh Vad 8/9

Ghanshyamnagar Mahotsav

Sun 14th May - Vaishakh Vad 10

Ghanshyamnagar Patotsav

Mothers Day

Ghanshyamnagar Mahotsav

Mon 15th May - Vaishakh Vad 11

Apraa Ekadashi

Thu 18th May - Vaishakh Vad 14

Karjisan Patotsav

Fri 19th May - Vaishakh Vad 30

Sadguru Din

Sun 21st May - Jeth Sud 2

Vadodara Patotsav

Wed 24th May - Jeth Sud 5

Mumbai Patotsav

Sun 28th May - Jeth Sud 8

Acharya Swamishree Manifestation

Tue 30th May - Jeth Sud 10

Brahmanand Swami Antardhaan

Lord Swaminarayan Antardhaan

Wed 31st May - Jeth Sud 11

Nirjala (Bhim) Ekadashi