Events this Month

Shree Sadguru Din and Ekadashi in 2021

# Date Event
1 Sat 9th Jan 2021 Samvat 2077 Magsar Vad 11 Safla Ekadashi
2 Wed 13th Jan 2021 Samvat 2077 Magsar Vad 30 Sadguru Din
3 Sun 24th Jan 2021 Samvat 2077 Posh Sud 11 Pootradaa Ekadashi
4 Mon 8th Feb 2021 Samvat 2077 Posh Vad 12 Shattila Ekadashi
5 Thu 11th Feb 2021 Samvat 2077 Posh Vad 30 Sadguru Din
6 Tue 23rd Feb 2021 Samvat 2077 Maha Sud 11 Jaya Bhaagvat Ekadashi
7 Tue 9th Mar 2021 Samvat 2077 Maha Vad 11 Vijya Ekadashi
8 Mon 15th Mar 2021 Samvat 2077 Fagan Sud 2 Sadguru Din
9 Thu 25th Mar 2021 Samvat 2077 Fagan Sud 11 Aamlaki Ekadashi
10 Wed 7th Apr 2021 Samvat 2077 Fagan Vad 11 Paapmochni Ekadashi
11 Mon 12th Apr 2021 Samvat 2077 Fagan Vad 30 Sadguru Din
12 Fri 23rd Apr 2021 Samvat 2077 Chaitra Sud 11 Kamda Ekadashi
# Date Event
1 Fri 7th May 2021 Samvat 2077 Chaitra Vad 11 Varoothini Ekadashi
2 Tue 11th May 2021 Samvat 2077 Chaitra Vad 30 Sadguru Din
3 Sun 23rd May 2021 Samvat 2077 Vaishakh Sud 11/12 Mohini Bhagvath Ekadashi
4 Sun 6th Jun 2021 Samvat 2077 Vaishakh Vad 11 Apraa Ekadashi
5 Thu 10th Jun 2021 Samvat 2077 Vaishakh Vad 30 Sadguru Din
6 Mon 21st Jun 2021 Samvat 2077 Jeth Sud 11 Nirjala (Bhim) Ekadashi
7 Mon 5th Jul 2021 Samvat 2077 Jeth Vad 11 Yogini Ekadashi
8 Fri 9th Jul 2021 Samvat 2077 Jeth Vad 30 Sadguru Din
9 Tue 20th Jul 2021 Samvat 2077 Ashadh Sud 11 Devshayni Ekadashi (Chaaturmas Niyam Starts)
10 Wed 4th Aug 2021 Samvat 2077 Ashadh Vad 11 Kameekaa Ekadashi
11 Sun 8th Aug 2021 Samvat 2077 Ashadh Vad 30 Sadguru Din
12 Wed 18th Aug 2021 Samvat 2077 Shravan Sud 11 Pavitraa Ekadashi
13 Fri 3rd Sep 2021 Samvat 2077 Shravan Vad 11 Ajaa Ekadashi
14 Mon 6th Sep 2021 Samvat 2077 Shravan Vad 14/30 Sadguru Din
15 Fri 17th Sep 2021 Samvat 2077 Bhadarva Sud 11 Parivartini (Jalzilni) Ekadashi
16 Sat 2nd Oct 2021 Samvat 2077 Bhadarva Vad 11 Indiraa Ekadashi
17 Wed 6th Oct 2021 Samvat 2077 Bhadarva Vad 30 Sadguru Din
18 Sat 16th Oct 2021 Samvat 2077 Aso Sud 11 Pashankusha Ekadashi
19 Mon 1st Nov 2021 Samvat 2077 Aso Vad 11 Ramaa Ekadashi
20 Thu 4th Nov 2021 Samvat 2077 Aso Vad 30 Sadguru Din
21 Mon 15th Nov 2021 Samvat 2078 Kartik Sud 11 Prabodhini Ekadashi
22 Tue 30th Nov 2021 Samvat 2078 Kartik Vad 11 Utpati Ekadashi
23 Sat 4th Dec 2021 Samvat 2078 Kartik Vad 30 Sadguru Din
24 Tue 14th Dec 2021 Samvat 2078 Magsar Sud 11 Mokshda Ekadashi
25 Thu 30th Dec 2021 Samvat 2078 Magsar Vad 11 Safla Ekadashi

May 2021 - Magsar 2078 VS

Fri 7th May - Chaitra Vad 11

Varoothini Ekadashi

Sun 9th May - Chaitra Vad 13

Mothers Day

Tue 11th May - Chaitra Vad 30

Sadguru Din

Fri 14th May - Vaishakh Sud 3

Naranpar Patotsav

Wed 19th May - Vaishakh Sud 7

Madhapar Patotsav

Fri 21st May - Vaishakh Sud 9

Sukhpar Patotsav

Sun 23rd May - Vaishakh Sud 11/12

Mohini Bhagvath Ekadashi

Mon 24th May - Vaishakh Sud 13

Bhuj Patotsav

Wed 26th May - Vaishakh Sud 15

Lunar Eclipse

Bharasar Patotsav

Poonam

Thu 27th May - Vaishakh Vad 1

Mankuva Patotsav

Shree Abji Bapashree ni Vato Jayanti

Fri 28th May - Vaishakh Vad 2

Acharya Swamishree Manifestation

Vrushpur Patotsav

Sat 29th May - Vaishakh Vad 4

Ishwarbapa Manifestation

Sun 30th May - Vaishakh Vad 5

Gopalanand Swamibapa Antardhan

Mon 31st May - Vaishakh Vad 6

Kera Patotsav