Events this Month

Shree Sadguru Din in 2020

# Date Event
1 Fri 24th Jan 2020 Samvat 2076 Posh Vad 30 Sadguru Din
# Date Event
1 Tue 25th Feb 2020 Samvat 2076 Fagan Sud 2 Sadguru Din
2 Tue 24th Mar 2020 Samvat 2076 Fagan Vad 30 Sadguru Din
3 Thu 23rd Apr 2020 Samvat 2076 Chaitra Vad 30 Sadguru Din
4 Fri 22nd May 2020 Samvat 2076 Vaishakh Vad 30 Sadguru Din
5 Sun 21st Jun 2020 Samvat 2076 Jeth Vad 30 Sadguru Din
6 Mon 20th Jul 2020 Samvat 2076 Ashadh Vad 30 Sadguru Din
7 Wed 19th Aug 2020 Samvat 2076 Shravan Vad 30/ Bhadarva Sud 1 Sadguru Din
8 Thu 17th Sep 2020 Samvat 2076 Bhadarva Vad 30 Sadguru Din
9 Fri 16th Oct 2020 Samvat 2076 Adhik Aso Vad 30 Sadguru Din
10 Sun 15th Nov 2020 Samvat 2076 Dwitiya Aso Vad 30 Sadguru Din
11 Mon 14th Dec 2020 Samvat 2077 Kartik Vad 30 Sadguru Din

Feb 2020 - Posh 2076/Magsar 2077 VS

Sat 1st Feb - Maha Sud 7

Shakotsav

Sun 2nd Feb - Maha Sud 8

Gopalanand Swami Manifestation

Tue 4th Feb - Maha Sud 10

Salal Patotsav

Wed 5th Feb - Maha Sud 11

Jaya Bhaagvat Ekadashi

Nishkulanand Swami antardhaan

Fri 7th Feb - Maha Sud 13

Kadi Patotsav

Sun 9th Feb - Maha Sud 15

Poonam

Viramgam Patotsav

Thu 13th Feb - Maha Vad 5

Surat Patotsav

Sukh Muni Initiation

Fri 14th Feb - Maha Vad 6

Valentines Day

Sun 16th Feb - Maha Vad 8

Bhoomanand Swami Antardhaan

Wed 19th Feb - Maha Vad 11

Vijya Ekadashi

Fri 21st Feb - Maha Vad 13

Maha Shivratri

Tue 25th Feb - Fagan Sud 2

Sadguru Din

Swamishree's Investiture

Wed 26th Feb - Fagan Sud 3

Maninagar Patotsav