Events this Month

Ekadashi in 2019

# Date Event
1 Tue 1st Jan 2019 Samvat 2075 Magsar Var 11 Safla Ekadashi
2 Thu 17th Jan 2019 Samvat 2075 Posh Sud 11 Pootradaa Ekadashi
3 Thu 31st Jan 2019 Samvat 2075 Posh Vad 11 Shattila Ekadashi
4 Sat 16th Feb 2019 Samvat 2075 Maha Sud 11 Jaya Bhaagvat Ekadashi
5 Sat 2nd Mar 2019 Samvat 2075 Maha Vad 11 Vijya Ekadashi
6 Sun 17th Mar 2019 Samvat 2075 Fagan Sud 11 Aamlaki Ekadashi
7 Mon 1st Apr 2019 Samvat 2075 Fagan Vad 12 Paapmochni Ekadashi
8 Tue 16th Apr 2019 Samvat 2075 Chaitra Sud 12 Kamda Ekadashi
9 Tue 30th Apr 2019 Samvat 2075 Chaitra Vad 11 Varoothini Ekadashi
10 Wed 15th May 2019 Samvat 2075 Vaishakh Sud 11 Mohini Bhagvath Ekadashi
11 Thu 30th May 2019 Samvat 2075 Vaishakh Vad 11 Apraa Ekadashi
12 Thu 13th Jun 2019 Samvat 2075 Jeth Sud 11 Nirjala (Bhim) Ekadashi
13 Sat 29th Jun 2019 Samvat 2075 Jeth Vad 11 Yogini Ekadashi
14 Fri 12th Jul 2019 Samvat 2075 Ashadh Sud 11 Devshayni Ekadashi (Chaaturmas Niyam Starts)
15 Sun 28th Jul 2019 Samvat 2075 Ashadh Vad 11 Kameekaa Ekadashi
16 Sun 11th Aug 2019 Samvat 2075 Shravan Sud 11 Pavitraa Ekadashi
17 Tue 27th Aug 2019 Samvat 2075 Shravan Vad 12 Ajaa Ekadashi
18 Mon 9th Sep 2019 Samvat 2075 Bhadarva Sud 11 Parivartini (Jalzilni) Ekadashi
19 Wed 25th Sep 2019 Samvat 2075 Bhadarva Vad 11 Indiraa Ekadashi
20 Wed 9th Oct 2019 Samvat 2075 Aso Sud 11 Pashankusha Bhagvat Ekadashi
21 Thu 24th Oct 2019 Samvat 2075 Aso Vad 11 Ramaa Ekadashi
22 Fri 8th Nov 2019 Samvat 2076 Kartik Sud 11 Prabodhini Ekadashi
23 Sat 23rd Nov 2019 Samvat 2076 Kartik Vad 12 Oopati Ekadashi
24 Sun 8th Dec 2019 Samvat 2076 Magsar Sud 11 Mokshda Ekadashi
# Date Event
1 Sun 22nd Dec 2019 Samvat 2076 Magsar Vad 11 Safla Ekadashi

Dec 2019 - Magsar 2075/Posh 2076 VS

Sun 1st Dec - Magsar Sud 5

Trent Patotsav

Mon 2nd Dec - Magsar Sud 6

Mombasa

Sun 8th Dec - Magsar Sud 11

Mokshda Ekadashi

Nairobi

Tue 10th Dec - Magsar Sud 13

Ramanand Swami Antardhaan

Thu 12th Dec - Magsar Sud 15

Kenya Independence

Tue 17th Dec - Magsar Vad 6

Dhanurmaas

Sun 22nd Dec - Magsar Vad 11

Safla Ekadashi

Wed 25th Dec - Magsar Vad 14

Nairobi Patotsav

Sadguru Din

Thu 26th Dec - Magsar Vad 30

Solar Eclipse