Events this Month

Shree Sadguru Din in 2018

# Date Event
1 17th Jan 2018 Samvat 2074 Posh Vad 30 Sadguru Din
# Date Event
1 17th Feb 2018 Samvat 2074 Fagan Sud 2 Sadguru Din
2 17th Mar 2018 Samvat 2074 Fagan Vad 30 Sadguru Din
3 16th Apr 2018 Samvat 2074 Chaitra Vad 15 / Vaishakh Sud 1 Sadguru Din
4 15th May 2018 Samvat 2074 Vaishakh Vad 30 Sadguru Din
5 13th Jun 2018 Samvat 2074 Adhik Jeth Vad 30 Sadguru Din
6 13th Jul 2018 Samvat 2074 Jeth Vad 30 Sadguru Din
7 11th Aug 2018 Samvat 2074 Ashadh Vad 30 Sadguru Din
8 9th Sep 2018 Samvat 2074 Shravan Vad 30 Sadguru Din
9 9th Oct 2018 Samvat 2074 Bhadarva Vad 30 Sadguru Din
10 7th Nov 2018 Samvat 2074 Aso Vad 30 Sadguru Din
11 7th Dec 2018 Samvat 2075 Kartik Vad 30 Sadguru Din

Jan 2018 - Posh 2074/Magsar 2075 VS

2nd Jan - Posh Sud 15/ Vad 1

Poonam

3rd Jan - Posh Vad 2

Dadakhachar Manifestation

6th Jan - Posh Vad 5

Maasai Mara

7th Jan - Posh Vad 6

Nairobi

8th Jan - Posh Vad 7

Muktanand Swami Manifestation

12th Jan - Posh Vad 11

Shattila Ekadashi

14th Jan - Posh Vad 13

Dhanurmaas Ends

Makarsankraanti

17th Jan - Posh Vad 30

Sadguru Din

22nd Jan - Maha Sud 5

Brahamanand Swami Manifestation

Nishkulanand Swami Manifestation

Dharampur Patotsav

Shikshapatri Jayanti

Vasant Panchmi

24th Jan - Maha Sud 7

Maninagar

25th Jan - Maha Sud 8

Gopalanand Swami Manifestation

26th Jan - Maha Sud 9

India Republic Day

Salal

27th Jan - Maha Sud 10

Salal Patotsav

Kadi

28th Jan - Maha Sud 11/12

Jaya Bhaagvat Ekadashi

29th Jan - Maha Sud 13

Kadi Patotsav

Viramgam

30th Jan - Maha Sud 14

Viramgam Patotsav

31st Jan - Maha Sud 15

Lunar Eclipse

Poonam