Events this Month

Ekadashi in 2018

# Date Event
1 12th Jan 2018 Samvat 2074 Posh Vad 11 Shattila Ekadashi
# Date Event
1 28th Jan 2018 Samvat 2074 Maha Sud 11/12 Jaya Bhaagvat Ekadashi
2 11th Feb 2018 Samvat 2074 Maha Vad 11 Vijya Ekadashi
3 26th Feb 2018 Samvat 2074 Fagan Sud 11 Aamlaki Ekadashi
4 13th Mar 2018 Samvat 2074 Fagan Vad 11 Paapmochni Ekadashi
5 27th Mar 2018 Samvat 2074 Chaitra Sud 11 Kamda Ekadashi
6 12th Apr 2018 Samvat 2074 Chaitra Vad 11 Varoothini Ekadashi
7 26th Apr 2018 Samvat 2074 Vaishakh Sud 11 Mohini Bhagvath Ekadashi
8 11th May 2018 Samvat 2074 Vaishakh Vad 11 Apraa Ekadashi
9 25th May 2018 Samvat 2074 Adhik Jeth Sud 11 Kamla Ekadashi
10 10th Jun 2018 Samvat 2074 Adhik Jeth Vad 11 Kamla Ekadashi
11 23rd Jun 2018 Samvat 2074 Jeth Sud 11 Nirjala (Bhim) Ekadashi
12 9th Jul 2018 Samvat 2074 Jeth Vad 11 Yogini Ekadashi
13 23rd Jul 2018 Samvat 2074 Ashadh Sud 11 Devshayni Ekadashi
14 8th Aug 2018 Samvat 2074 Ashadh Vad 12 Kameekaa Ekadashi
15 22nd Aug 2018 Samvat 2074 Shravan Sud 11 Pavitraa Ekadashi
16 6th Sep 2018 Samvat 2074 Shravan Vad 11 Ajaa Ekadashi
17 20th Sep 2018 Samvat 2074 Bhadarva Sud 11 Parivartini (Jalzilni) Ekadashi
18 5th Oct 2018 Samvat 2074 Bhadarva Vad 11 Indiraa Ekadashi
19 20th Oct 2018 Samvat 2074 Aso Sud 11 Pashankusha Bhagvat Ekadashi
20 4th Nov 2018 Samvat 2074 Aso Vad 12 Ramaa Ekadashi
21 19th Nov 2018 Samvat 2075 Kartik Sud 11 Prabodhini Ekadashi
22 3rd Dec 2018 Samvat 2075 Kartik Vad 11 Oopati Ekadashi
23 19th Dec 2018 Samvat 2075 Magsar Sud 11/12 Mokshda Ekadashi

Jan 2018 - Posh 2074/Magsar 2075 VS

2nd Jan - Posh Sud 15/ Vad 1

Poonam

3rd Jan - Posh Vad 2

Dadakhachar Manifestation

6th Jan - Posh Vad 5

Maasai Mara

7th Jan - Posh Vad 6

Nairobi

8th Jan - Posh Vad 7

Muktanand Swami Manifestation

12th Jan - Posh Vad 11

Shattila Ekadashi

14th Jan - Posh Vad 13

Dhanurmaas Ends

Makarsankraanti

17th Jan - Posh Vad 30

Sadguru Din

22nd Jan - Maha Sud 5

Brahamanand Swami Manifestation

Nishkulanand Swami Manifestation

Dharampur Patotsav

Shikshapatri Jayanti

Vasant Panchmi

24th Jan - Maha Sud 7

Maninagar

25th Jan - Maha Sud 8

Gopalanand Swami Manifestation

26th Jan - Maha Sud 9

India Republic Day

Salal

27th Jan - Maha Sud 10

Salal Patotsav

Kadi

28th Jan - Maha Sud 11/12

Jaya Bhaagvat Ekadashi

29th Jan - Maha Sud 13

Kadi Patotsav

Viramgam

30th Jan - Maha Sud 14

Viramgam Patotsav

31st Jan - Maha Sud 15

Lunar Eclipse

Poonam