Events this Month

Ekadashi in 2017

# Date Event
1 9th Jan 2017 Samvat 2073 Posh Sud 12 Pootradaa Ekadashi
2 23rd Jan 2017 Samvat 2073 Posh Vad 11 Shattila Ekadashi
3 7th Feb 2017 Samvat 2073 Maha Sud 11 Jaya Bhaagvat Ekadashi
4 22nd Feb 2017 Samvat 2073 Maha Vad 11 Vijya Ekadashi
5 8th Mar 2017 Samvat 2073 Fagan Sud 11 Aamlaki Ekadashi
6 24th Mar 2017 Samvat 2073 Fagan Vad 11 Paapmochni Ekadashi
7 7th Apr 2017 Samvat 2073 Chaitra Sud 11 Kamda Ekadashi
8 23rd Apr 2017 Samvat 2073 Chaitra Vad 12 Varoothini Ekadashi
9 6th May 2017 Samvat 2073 Vaishakh Sud 11 Mohini Bhagvath Ekadashi
10 22nd May 2017 Samvat 2073 Vaishakh Vad 11 Apraa Ekadashi
11 5th Jun 2017 Samvat 2073 Jeth Sud 11 Nirjala (Bhim) Ekadashi
12 20th Jun 2017 Samvat 2073 Jeth Vad 11 Yogini Ekadashi
13 4th Jul 2017 Samvat 2073 Ashadh Sud 11 Devshayni Ekadashi
14 20th Jul 2017 Samvat 2073 Ashadh Vad 12 Kameekaa Ekadashi
15 3rd Aug 2017 Samvat 2073 Shravan Sud 11 Pavitraa Ekadashi
16 18th Aug 2017 Samvat 2073 Shravan Vad 11 Ajaa Ekadashi
17 2nd Sep 2017 Samvat 2073 Bhadarva Sud 11 Parivartini (Jalzilni) Ekadashi
18 16th Sep 2017 Samvat 2073 Bhadarva Vad 11 Indiraa Ekadashi
19 1st Oct 2017 Samvat 2073 Aso Sud 11 Pashankusha Bhagvat Ekadashi
20 15th Oct 2017 Samvat 2073 Aso Vad 11 Ramaa Ekadashi
21 31st Oct 2017 Samvat 2074 Kartik Sud 11 Prabodhini Ekadashi
22 14th Nov 2017 Samvat 2074 Kartik Vad 11 Oopati Ekadashi
23 30th Nov 2017 Samvat 2074 Magsar Sud 11 Mokshda Ekadashi
24 13th Dec 2017 Samvat 2074 Magsar Vad 11 Safla Ekadashi
25 29th Dec 2017 Samvat 2074 Posh Sud 11 Pootradaa Ekadashi

Jan 2018 - Posh 2074 VS

2nd Jan - Posh Sud 15/ Vad 1

Poonam

3rd Jan - Posh Vad 2

Dadakhachar Manifestation

6th Jan - Posh Vad 5

Maasai Mara

7th Jan - Posh Vad 6

Nairobi

8th Jan - Posh Vad 7

Muktanand Swami Manifestation

12th Jan - Posh Vad 11

Shattila Ekadashi

14th Jan - Posh Vad 13

Dhanurmaas Ends

Makarsankraanti

17th Jan - Posh Vad 30

Sadguru Din

22nd Jan - Maha Sud 5

Brahamanand Swami Manifestation

Nishkulanand Swami Manifestation

Dharampur Patotsav

Shikshapatri Jayanti

Vasant Panchmi

24th Jan - Maha Sud 7

Maninagar

25th Jan - Maha Sud 8

Gopalanand Swami Manifestation

26th Jan - Maha Sud 9

India Republic Day

Salal

27th Jan - Maha Sud 10

Salal Patotsav

Kadi

28th Jan - Maha Sud 11/12

Jaya Bhaagvat Ekadashi

29th Jan - Maha Sud 13

Kadi Patotsav

Viramgam

30th Jan - Maha Sud 14

Viramgam Patotsav

31st Jan - Maha Sud 15

Lunar Eclipse

Poonam